Dofinansowania
„Utworzenie Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego ,,Brama w Gorce" w Waksmundzie”

W 2019 r. Spółka Brama w Gorce sp. z o.o. zawarła z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „Utworzenie Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego ,,Brama w Gorce" w Waksmundzie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr

Czemu realizujemy projekt?
Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę społeczną związaną ze zmieniającymi się preferencjami spędzania wolnego czasu, poszukiwania aktywnych form wypoczynku połączonych z edukacją oraz nowoczesnych placówek edukacyjno-przyrodniczych wykorzystujących posiadane zasoby przyrodnicze i krajobrazowe regionu.

Dla kogo realizujemy projekt?
Projekt skierowany jest przede wszystkim do turystów odwiedzających region oraz mieszkańców w tym dzieci i młodzieży szkolnej –łącznie ok. 100 tys. osób rocznie.

Co chcemy osiągnąć realizując projekt?
Celem projektu jest dywersyfikacja oferty turystycznej Gminy Nowy Targ poprzez utworzenie Centrum Edukacyjno-Przyrodniczego w Waksmundzie przyczyniającego się do wzrostu zatrudnienia w gminie i zmniejszenia bezrobocia. Dzięki temu podniesiona zostanie atrakcyjność i konkurencyjność regionu w oparciu o zasoby naturalne i kulturowe i poprawione zostaną warunki sprzyjające wzrostowi zatrudnienia.

Jednocześnie założeniem projektu jest stworzenie obiektu pozwalającego na prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej - miejsca żywej lekcji przyrody, które umożliwi użytkownikom obserwowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny potoku Małego Kowańca także z poziomu galerii w koronach drzew przy jednoczesnym zachowaniu wartości przyrodniczych i uszanowaniu obowiązujących prawnych form ochrony przyrody. W ten sposób osoby odwiedzające Centrum będą mogły mieć bezpośredni kontakt z przyrodą - poznając świat roślin (między innymi dzięki obserwacji wszystkich pięter lasu) i świat zwierząt (między innymi dzięki przejściu podziemnemu z norami).Kiedy realizujemy projekt?

Projekt realizowany jest przez Spółkę Brama w Gorce od 01.03.2019 r.do 30.04.2023 r.

Ile kosztuje projekt zgodnie z zatwierdzonym budżetem?

 

 • -Całkowite koszty: Ponad 24 mln zł
 • -Koszty kwalifikowalne: 7 999 580,37zł
 • -Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 399 716,73zł (67,50% kosztów kwalifikowalnych).

 

Co robimy w ramach projektu?

W ramach projektu utworzone zostanie Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego ,,Brama w Gorce" w Waksmundzie w skład którego wchodzić będzie:

 

 • wieża widokowa o wys. 30 m wraz z kawiarnią,
 • pomost widokowy w koronach drzew,
 • 2 kładki na potoku (kładka duża, kładka mała),
 • przyłącza,
 • pawilon wraz z ekspozycją multimedialną,
 • zagospodarowanie terenu (drogi, tereny zielone, system monitoringu, bramki, park makiet zwierząt plac rekreacji przyrodniczej i ruchowej,umocnienie brodu narzutem kamiennym).

 

Ponadto Spółka Brama w Gorce prowadzi działania informacyjno-promocyjne projektu.Jakie będą efekty projektu?
Najważniejszymi efektami projektu polegającego na utworzeniu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego ,,Brama w Gorce" w Waksmundzie” będą:
 1. Zagospodarowanie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych w gminie z uwzględnieniem ich potencjału i innowacyjnym dostosowaniem do potrzeb turystyczno-rekreacyjnych.
 2. Stworzenie nowej oferty turystyczno-rekreacyjnejwyróżniającej się na małopolskim rynku, dostosowanej do różnych grup wiekowych i potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. Zwiększenie konkurencyjności gminy Nowy Targ.
 4. Zwiększenie zatrudnienia w gminie Nowy Targ bezpośrednio do pracy w Centrum oraz pośrednio przy dywersyfikacji nowej oferty na lokalnym rynku.
 5. Kompleks „Brama w Gorce” będzie zapewniał turystom różnorodne formy aktywności:
  • edukacja – pobyt w Centrum Edukacyjno – Przyrodniczym Brama w Gorce,
  • relaks – ścieżka leśno - ogrodowa, ścieżka w koronach drzew, podniebne tarasy widokowe,
  • rozrywka – plac zabaw dziecięcych,
  • odnowa biologiczna – kuracja kąpielami powietrznymi poprzez naturalne kompleksowe SPAAA / SPAT = Aero- Aroma - Aquam - Spa , w kompleksie Brama w Gorce,
  • ścieżka w koronach drzew, podniebne tarasy, jako miejsca inhalacyjne, efekt psychosomatyczny,
  • zwiedzanie – teren zmodyfikowany edukacyjnie do eksploracji,
  • samorealizacja – pawilony edukacyjne.

Zdj. archiwum Spółki

Projekt pt. „Utworzenie Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego ,,Brama w Gorce" w Waksmundzie”jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr